PODLASKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWO-KULTURALNE
REGULAMIN
PRZEKAZYWANIA DAROWIZN ONLINE
NA RZECZ PODLASKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWO-KULTURALNEGO

 1. Strona internetowa https://dworek.org.pl prowadzona i administrowana jest przez Podlaskie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne z siedzibą w Bożej Woli 15, 05-332 Siennica, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000233364, NIP 8221965964, REGON 711565507, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki przekazywania dobrowolnych darowizn pieniężnych on-line na rzecz Stowarzyszenia realizowanych przez stronę internetową Przelewy24.pl prowadzoną przez PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, zwaną dalej „Serwisem”.
 3. Przekazanie darowizny w ramach Serwisu jest bezpłatne.
 4. Przekazanie darowizny następuje po dokonaniu płatności zgodnie z regulaminem Serwisu.
 5. Kontakt ze Stowarzyszeniem ws. Darowizn online możliwy jest telefonicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: przyjaciele@dworek.org.pl. Wskazane dane kontaktowe służą do komunikowania się ze Stowarzyszeniem.
 6. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 7. Aby darczyńca skutecznie przekazał darowiznę online na rzecz Stowarzyszenia, powinien zapewnić:

a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu,

b) korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies,

c) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.

 1. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych wiążą się opłaty, obciążają one darczyńcę.
 2. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Stowarzyszenie nie jest odpowiedzialne za przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Serwis umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Stowarzyszenia. Przekierowanie do serwisów płatniczych następuje przez korzystanie z elektronicznego formularza umieszczonego na stronie https://dworek.org.pl. Wpłat darowizn on-line można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności: przelewy online, BLIK (realizowane przez serwisy Przelewy24.pl) oraz przelew tradycyjny na konto Stowarzyszenia.
 4.   W przypadku, w którym darowizna online została już przekazana za pośrednictwem Serwisu na konto Stowarzyszenia, darczyńca wyraża zgodę na to, że po jej przekazaniu utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres przyjaciele@dworek.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Stowarzyszenia (ul. Boża Wola 15, 05-332 Siennica). Ustosunkowanie się do zgłoszonej reklamacji nastąpi w przeciągu 30 dni roboczych od momentu jej przyjęcia (zarówno w przypadku reklamacji drogą mailową jak i pocztą tradycyjną). W treści zgłoszenia należy zawrzeć informacje o dacie przekazania darowizny, jej kwocie oraz przyczynie podjęcia czynności reklamacyjnych.
 6. Zakazuje się dostarczania poprzez Serwis treści o charakterze bezprawnym.
 7. Do kontaktu z darczyńcami stosuje się język polski.
 8. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn, obejmujących w szczególności zmianę funkcjonalności strony internetowej https://zapisy.dworek.org.pl.
  Zmiany dotyczące postanowień regulaminu są wiążące dla użytkowników strony internetowej z chwilą ich publikacji na ww. stronie Stowarzyszenia.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
 2. Prawem właściwym, które stanowi podstawę dla stosunków Stowarzyszenia z darczyńcą przed zawarciem umowy na odległość oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy, jest prawo polskie.
 3. Zaistniałe kwestie sporne możliwe są do rozstrzygnięcia pozasądowo, natomiast w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, spór rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Stowarzyszenia.

Boża Wola, 14 lutego 2022 r.

Menu