Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z wysyłaniem informacji o Dworku (https://dworek.org.pl) w formie Newslettera (dot. osób, które wyraziły zgodę na przekazanie danych osobowych z SPKiN do PTOK)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych kontaktować?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Podlaskie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne z siedzibą w Bożej Woli[1], dalej zwane „PTOK”.
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami kontaktować przez e-mail: przyjaciele@dworek.org.pl lub pisemnie na nasz adres wskazany w pkt 1.

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

przekazywanie Tobie informacji o przyszłych rekolekcjach / kursach i sprawach związanych Dworkiem


wyrażona przez Ciebie w tym celu zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO
[2])

ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (tj. cele dowodowe)

nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

dokonywanie rozliczeń podatkowo-księgowych i przechowywanie zawiązanej z tym dokumentacji

nasze zobowiązanie do przechowywania dokumentacji księgowej wynikające z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej)

 1. Przetwarzane przez PTOK dane osobowe obejmują:
  a) Imię i nazwisko;

  b) Email.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

 1. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  a)
  podmiotom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie rekolekcji / kursów, np. księżom, pracownikom, współpracownikom, wolontariuszom oraz i oraz innym stowarzyszeniom i podmiotom o podobnych lub tożsamych celach statutowych, które współpracują z Administratorem danych osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia rekolekcji oraz kursów w Dworku,

  b) podmiotom świadczącym na rzecz PTOK usługi, w szczególności takim jak dostawcy usług płatniczych, księgowych, prawnych, informatycznych (m.in. Newsletter);

  c) podmiotom obsługującym Newsletter Dworku, o ile wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie.

Jak długo Twoje dane osobowe są przetwarzane?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
  a
  ) w związku z przekazywaniem informacji o przyszłych rekolekcjach / kursach i sprawach związanych Dworkiem, do czasu aż cofniesz swoją zgodę;

  b) w celach dowodowych– do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z rekolekcjami / kursami na jakie się zapisałeś (okres ten określają krajowe przepisy prawa), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach postępowań administracyjnych lub sądowych, do czasu gdy po ich prawomocnym zakończeniu nie będą już przysługiwały jakiekolwiek środki zaskarżenia (okres ten określają krajowe przepisy prawa);

  c) w związku z dokonywaniem rozliczeń podatkowo-księgowych i przechowywaniem dokumentacji księgowej – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanego z płatnością za rekolekcje z Twoim udziałem (okres ten określają przepisy Ordynacji podatkowej).

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez PTOK?

7. Dane osobowe są również przetwarzane przez PTOK na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, którym jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 1. Przysługuje Ci prawo:
  a) dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;

c) do usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;

d) ograniczenia przetwarzania danych: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

f) do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „xml.” lub „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody, możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

h) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Czy można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

 1. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak wykonać przysługujące Ci prawa dotyczące danych osobowych?

 1. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: przyjaciele@dworek.org.pl lub zadzwoń pod numer: 608 381 167. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Jakie jest źródło pochodzenie Twoich danych osobowych?

 1. Twoje dane zostały przekazane do PTOK na podstawie Twojej zgody. Źródłem danych jest Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki (SPKiN) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 27, 02-057 Warszawa, nr KRS: 0000204322.

Czy podejmujemy w sposób automatyczny decyzje oraz czy profilujemy Twoje dane osobowe podczas ich przetwarzania?

 1. Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz Twoje dane osobowe nie są profilowane.

Boża Wola, 14 lutego 2022 r.


[1] Podlaskie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne z siedzibą w Bożej Woli 15, 05-332 Siennica, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000233364, NIP 8221965964, REGON 711565507.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Menu